Algemene Ledenvergadering 27 juni 2019

Donderdag 27 juni a.s. organiseert Basketbalvereniging SeaVsat/Orca’s een Algemene Ledenvergadering. De ALV start om 20:15 in de Vlechttuinen.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 juli 2018
 4. Jaarverslagen: TC, AC.
 5. Financiële stand van zaken.
 6. Voorstellen Sponsor Commissie.
 7. Voorstellen Vertrouwenspersoon.
 8. Verkiezing / aftreden bestuursleden: Bram Brouwer  is aftredend als penningmeester en voorgesteld wordt om te benoemen als penningmeester: Janita Mazereeuw-Kramer.  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 9. Aandacht voor vacature  van voorzitter
 10. Voortgang Beleidsplan 2018-2022 “Basketbal voor iedereen”
 11. Voorstel sanctiebeleid
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Na afloop is er gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van Orca’s onder het genot van een hapje en drankje.

Notulen ALV 2018

Voorstel sanctiebeleid